mantrapushpammantrapushpam

Mantrapushpam – Audio (Vol 1-5)

5.388$

Mantrapushpam CD Vol 1:
Duration: 70 Minutes

List of Stotras/Mantrahs/Chants:

 • Prathana
 • Shanti Mantrah
 • Ishavasyopanishat
 • Narayanopanishat
 • Narayana Suktam
 • Ganapatyatharvashirshopanishat
 • Ganapati Prarthana(Ghanapathah)
 • Suryopanishat
 • Purusha Suktam
 • Vishnu Suktam
 • Gayatri Samaganam
 • Mritasanjivana Stotram

 

 

Mantrapushpam CD Vol 2:
Duration: 66 Minutes

List of Stotras/Mantrahs/Chants:

 • Taittiriyopanishat – Prathama Shikshavalli
 • Taittiriyopanishat – Dwitiya Brahmanandavall
 • Taittiriyopanishat – Tritiya Bhruguvalli
 • Devi Suktam
 • Medha Suktam
 • Bhu Suktam
 • Neela Suktam
 • Mantrapushpam(Yopam Pushpam Veda)
 • Gayatri Samaganam
 • Ishavasyopanishat Ghana Pathah
 • Ganapathi Stotram
 • Guru Stotram
 • Shri Mahaganeshapancharatna Stotram
 • Shri Ganesha Pancharatnam

Mantrapushpam CD Vol 3:
Duration: 69 Minutes

List of Stotras/Mantrahs/Chants:

 • Ambhasya Pare
 • Gayatri Mantrah
 • Durva Suktam
 • Mrittika Suktam
 • Shatrujayamantrah
 • Aghamarshana Suktam and other Mantras
 • Durga Suktam and other Mantras
 • Tapah Prashamsa and other Mantras
 • Daharavidya (Anoraniyan Mahato Mahiyan)
 • Narayana Suktam and other Mantras
 • Shivopasana Mantrah and other Mantras
 • Trisuparna Mantrah and other Mantras
 • Medha Suktam
 • Mrityunirvana Mantrah and other Mantras
 • Mrityunjaya Mantrah
 • Papanivaraka Mantrah and other Mantras
 • Virajahoma Mantrah and other Mantras
 • Paratatwa Nirupanam
 • Jnanasadhana Nirupanam
 • Jnayagnah

Mantrapushpam CD Vol 4:
Duration: 70 Minutes

List of Stotras/Mantrahs/Chants:

 • Sri Rudra Prashnah
 • Chamaka Prashnah
 • Nirvanashatkam
 • Shiva Jaya Jayakara Dhyana Stotram
 • Kathopanishad First Valli
 • Kathopanishad Second Valli
 • Kathopanishad Third Valli
 • Kathopanishad Fourth Valli
 • Kathopanishad Fifth Valli
 • Kathopanishad Sixth Valli

MantrapushpamCD Vol 5:
Duration: 70 Minutes

List of Stotras/Mantrahs/Chants:

 • Brihadaranyaka Upanishat Chapter 2Brahmanam 4
 • Brihadaranyaka Upanishat Chapter 3Brahmanam 4
 • Brihadaranyaka Upanishat Chapter 3Brahmanam 6
 • Shri Suktam
 • Bhu Suktam
 • Neela Suktam
 • Durga Suktam
 • Medha Suktam
 • Devi Suktam
 • Narayan Suktam
 • Purusha Suktam
 • Vishnu Suktam
 • Daridrya Dahana Shiva Stotram
 • Shiva Jaya Jayakara Dhyama Stotram
 • Ardhanarishwara Stotram
 • Umamaheshwara Stotram
 • Suvarnamala Stotram
 • Shivashadakshara Stotram
 • Shivashtakam
 • Shri Ganga Stotram
 • Nirvana Shatkam
Type: Compact Disc
SKU: RM A 007

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mantrapushpam – Audio (Vol 1-5)”